Control Parental

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Solucions de formació innovadores!

CONTROL PARENTAL. ACCÉS SEGUR A INTERNET PER A MENORS

Cada vegada més, tant nens com adolescents fan un ús intensiu d’Internet en el seu temps lliure, desenvolupant grans habilitats en la utilització de recursos online. De fet no és estrany que en alguns casos els fills tinguin un major coneixement de les eines interactives que els seus pares.

Tot i això la capacitat d’autoaprenentatge a Internet dels nens i adolescents no comporta un criteri sobre els riscos potencials de l’ús de la Xarxa. Pares, tutors i educadors han d’exercir un control sobre l’ús que els menors fan d’Internet. De la mateixa manera que no es permet a un nen de certa edat caminar sol pel carrer sense una certa supervisió, tampoc es pot eludir la responsabilitat de supervisar els “carrers” i “barris” que els menors transiten per la Xarxa.

La preocupació pel contingut de les pàgines a les que poden accedir els menors a Internet, les propostes indecoroses que poden rebre al utilitzar programes de missatgeria instantània… han portat a la creació de diversos recursos i programes denominats de Control Parental.

¡Descobreix quines són les claus per garantir un accés segur a Internet per part dels menors!

Formació:

(Teòrica i pràctica) (duració 2h.)

 • Situació actual de l’entorn d’Internet
 • Consells generals
 • Navega amb Seguretat per Internet
 • Windows Live OneCare Protecció Infantil
 • Family Safety
 • Control Parental en diferents Sistemes Operatius
 • Control Kids
 • Net nanny parental Controls
 • Seguretat i Privacitat a l’Ordinador
 • Control Parental als Mòbils
 • Seguretat en Xarxes Socials
 • Recomanacions generals

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es 

______________________________________________________________________________________________________________

Control Parental

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

¡Soluciones de formación innovadoras!

CONTROL PARENTAL. ACCESO SEGURO A INTERNET PARA MENORES

Cada vez más, tanto niños como adolescentes hacen un uso intensivo de Internet en su tiempo libre, desarrollando grandes habilidades en la utilización de recursos online. De hecho no es extraño que en algunos casos los hijos tengan un mayor conocimiento de las herramientas interactivas que sus padres.

Sin embargo la capacidad de autoaprendizaje en Internet de los niños y adolescentes no conlleva un criterio sobre los riesgos potenciales del uso de la Red. Padres, tutores y educadores deben ejercer un control sobre el uso que los menores hacen de Internet. De la misma manera que no se permite a un niño de cierta edad caminar solo por la calle sin una cierta supervisión, tampoco se puede eludir la responsabilidad de supervisar las “calles” y “barrios” que los menores transitan por la Red.

La preocupación por el contenido de las páginas a las que pueden acceder los menores en Internet, las propuestas indecorosas que pueden recibir al utilizar programas de mensajería instantánea … han llevado a la creación de diversos recursos y programas denominados de Control Parental.

¡Descubre cuáles son las claves para garantizar un acceso seguro a Internet por parte de los menores!

Formación:

(Teórica y práctica) (duración 2h.)

 • Situación actual del entorno de Internet
 • Consejos generales
 • Navega con Seguridad por Internet
 • Windows Live OneCare Protección Infantil
 • Family Safety
 • Control Parental en diferentes Sistemas Operativos
 • Control Kids
 • Net nanny parental Controls
 • Seguridad y Privacidad en el Ordenador
 • Control Parental en los Móviles
 • Seguridad en Redes Sociales
 • Recomendaciones generales

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es